Anasayfa Faaliyetler Sosyal BALKANLARDA KUTLU DO?UM CO?KUSU

PostHeaderIcon BALKANLARDA KUTLU DO?UM CO?KUSU

9Vakf?m?z?n katk?lar?yla Bulgaristan'?n ?umnu ve Makedonya'n?n Gostivar ?ehirlerinde dzenlenen kutlu do?um programlar? binlerce Rumelili Peygamber sevdal?s?n?n kat?l?m?yla gerekle?tirildi. Kat?l?mc?lara hitap eden Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? yapt??? konu?malarda as?rlar sonra ve binlerce kilometre uzakta Peygamber Efendimizi, Rumelili karde?leriyle birlikte anman?n heyecan ve mutlulu?unu ya?ad?klar?n? syledi. Peygamber Efendimizin hayat?n?n son gnlerinde mmetine "namaza ve aile yap?s?na dikkat edin" uyar?s?nda bulundu?unu hat?rlatan Hasan Gm? ?unlar? syledi: "Biz Balkanlarda, Edirne'de, ?umnu'da, Tuna'da, Deliorman'da, Filibe'de, Gostivar'da, Vardar'da ezanlar?m?zla ya?ad?k, gzel Trkemizle ya?ad?k, Peygamber Efendimizle ya?ad?k, aile dzenimize sahip ?kmakla ya?ad?k. E?er buralarda hayatiyetimizi devam ettireceksek yine ayn? de?erlerimize sahip ?kmak mecburiyetindeyiz."

Programlara ba?ta Vakf?m?z kurucu ba?kan? Hasan Gm? olmak zere K?rklareli ?nsani De?erleri Ya?atma Derne?i Ba?kan? Hseyin Kasap, Trakya ?efkateli Derne?i Ba?kan? ?akir Esendir ile aralar?nda Edirne Mft Yard?mc?s? ?brahim Memi?, Ak Parti ?l Ba?kan? Av. Mjdat Kahve, St reticileri Birli?i Ba?kan? Mustafa Suimez, ?l Genel Meclisi yesi Nedret Akbulut'un da bulundu?u Edirne'den bir grup da kat?ld?. Bulgaristan Deliorman blgesinde gerekle?tirilen, evre ?ehir ve kylerden ok say?da ki?inin kat?ld??? a?k hava program? ?umnu Blge Mfts Mesut Mehmet'in a?l?? konu?mas?yla ba?lad?. T.C. Burgaz Ba?konsolosu Cem Ulusoy'un yan?s?ra evre blgelerden mft ve belediye ba?kanlar?n?n da kat?ld??? programda Edirne Mftl? ve Edirne Devlet Trk Mzi?i Toplulu?u personelinden olu?an koro ile yerli bir mzik grubu da tasavvuf mzi?i konseri verdi.

Bulgaristan'daki program?n ard?ndan Makedonya'ya geen heyet, Gostivar Kltr Evi'nde gerekle?tirilen kutlu do?um program?na kat?ld?. Gen Kalemler Derne?i'nin dzenledi?i ve Makedonya Devlet Bakan? Hadi Nezir, ?stanbul Gostivarl?lar Derne?i Ba?kan Yard?mc?s? Cengiz up'un yan?s?ra ok say?da ki?inin kat?ld??? program Gen Kalemler Ba?kan? Onur Abdi'nin konu?mas?yla ba?lad?. Hasan Gm?'n duygu ve heyecan ykl konu?mas?n?n ard?ndan Edirne Devlet Trk Mzi?i Toplulu?u ses sanat?s? Canip Kaldan ynetimindeki Edirne'den kat?lan ilahi grubu ve Gen Kalemler ocuk Grubu tasavvuf mzi?inden eserler seslendirdi. Programda Gen Kalemler Tiyatro Grubu da bir tiyatro gsterisi sahneledi.

(BULGAR?STAN)

1

1

1

1

1

1

1

1

(MAKEDONYA)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

www.mimarsinanvakfi.org
www.facebook.com/mimarsinanvakfi.org

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı