Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler “ÖNCE D?NLE”

PostHeaderIcon

1
Vakf?m?z kurucusu Hasan Gümü?’ün yeni kitab? yay?na haz?r. ?kinci dönem tekrar ba?layan “?kindi Bulu?malar?” program?nda konu?an Hasan Gümü?, önceki y?llarda Balkan Kültür Merkezinde seri halde verdi?i “Mesnevi” derslerinden olu?an yeni kitab?n? “Önce Dinle” ismiyle bas?ma haz?r hale getirdi?ini söyledi.

Geçti?imiz günlerde umre ziyaretinden döndüklerini hat?rlatan Hasan Gümü?, görsel sunum e?li?inde yapt??? konu?mas?nda umre ziyareti ile ilgili duygu ve dü?üncelerini dile getirdi. Hasan Gümü?, umre ziyaretine kat?lanlar?n yan? s?ra çok say?da dinleyicinin ilgiyle takip etti?i programda, as?rlar önce binlerce kilometre uzakl?ktan Edirne’yi müjdeleyen Peygamber Efendimize Edirneliler olarak salat ve selamlar?n? arz ettiklerini söyledi.

?kindi Bulu?malar? program? her hafta pazar günü ikindi sonras? devam edecek.

1

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

 

 Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi program özeti için t?klay?n?z...

 

Uluslaras? Ö?renciler Akademisi ba?vuru formu için t?klay?n?z...

 

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI Ö?RENC?LER AKADEM?S?

            Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???’n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cüsü düzenledi?i Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi Edirne’de yüksekö?renim gören Uluslararas? Ö?rencilerin akademik, sosyal ve kültürel donan?mlar?n?n güçlendirilmesini, ilgi ve çal??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r. 

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı