Anasayfa Soru ve Cevaplar Aile Han?m?n grevleri

PostHeaderIcon

Soru 1: Bir kad?na kay?npederi haramm?d?r?
Cevap:
Gelin ev ortam?nda kay?npederin yan?nda k?sa kollu sa? a?k i? yapabilir. Ancak edeben yapmasa daha iyi olur. Yoksa haram de?ildir.


Soru 2: Kad?n?n kocas?na kar?? grevleri nelerdir?

Cevap:
Evlilik ve nikah messesi imandan sonra ibadet anlay??? ierisinde nemli ciddi bir meseledir. ?nsan dinini nikahla tamamlam?? olur. Di?er yar?s? da takvad?r. Hadisi ?erifteki ifadesiyle.

Sorulan soruya bulunacak cevap mecburiyet a?s?ndan yani, i? mahkemeye intikal etti?i zaman hakimin mecbur k?laca?? ?ekliyle sorumluluk farkl?d?r. Diyaneten yani bir mftye fetva olarak soruldu?unda al?nacak cevap farkl?d?r. Ahlaken verilecek cevap farkld?r. ?nsanl?k olarak yani mrvveten al?nacak cevap farkl?d?r. rf ve adet itibari ile al?nacak verilecek cevap farkl?d?r.

Bu sorumlulu?u bir ibadet anlay??? ierisinde bizi cennete gtren en kolay en k?sa sebep olarak d?nmek faydal? olur. ??i en a?a?? dereceden ele almak ailede huzursuzlu?a geimsizli?e sevgisizli?e neticede ayr?l??a sebep olur. ??i itikad, amel, ahlak, rf, ve kar??l?kl? muhabbet ve sevgi noktay? nazar?nda ele almak gerekir. Burada e?lerin birbirlerine olan tav?r, anlay?? da nemlidir.

Ayet-i Celle de Rum sresinde 21. Allah?n ayetlerinden biride onlara (e?lerinize) gnl veresiniz diye sizin iin sizden zevceler yaratmas? ve aran?zda sevgi ve merhamet yaratmas?d?r. Burada 1 kar??l?kl? nefislerin sukunet ve tatmini e?ler aras?nda meveddet ( a??r? sevgi) ve rahmet ( ac?ma ) zikredilmektedir. Bu hedeflere vard?r?c? her trl davran?? insan?n sorumlulu?unda olmal?. Misal olarak bir bey han?m?n? mahkemeye verse yemek pi?irmiyor ay pi?irmiyor ama??r?m? y?kam?yor diye mahkeme hakim kad?n? mecbur edemez mftye sorsa yapmas? laz?m geldi?i ?eklinde fetva verir. rf ve adet de ise aile ve ki?iye gre de?i?ik uygulama olabilir. Ama sevgi merhamet ve nefislerdeki sukunetin temini iin giri? ?k??lardaki gler yz, bir ?ey ikram ederken iltifat ve takdim nezaket ve kibarl?k nemlidir.

Mhim olan aile ierisindeki sevgi merhamet ve sukunetin temini ile Allah?n r?zas?n?n kazan?lmas? gaye ve hedef edinilmelidir.

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı