Anasayfa Soru ve Cevaplar Akaid

PostHeaderIcon Akaid

PostHeaderIcon Vehhabilik nedir?

Soru: Vehhabilik nedir?
Cevap:
Vahhabilik, XVII. yzy?l?n sonunda Yemen ve Arabistan taraflar?nda ortaya ?km?? siys ve itikd bir harekettir. Bu gnk Suud yneticileri de genellikle bu ak?m?n temsilcileridir. Zrih ve Hric bir bak?? a?lar? vard?r. Kuran-? Kerim ayetlerini mecz manalar?na yakla?maks?z?n oldu?u gibi anlama meyli vard?r. ?nanlar?nda taassup gsterirler. Kendi gr?lerinde olmayanlar? tekfir ederler. Muhaliflerine kar?? sert davran?rlar. Haram? haram helali de helal k?lan sadece Allaht?r. Hz. Peygamberden sonra hi kimsenin sz din hususunda delil olamaz. Akaid konusunda kelam bilginlerinin szlerine, helal ve haram konusunda fukahan?n szlerine itibar edilemez. Kuran ve snnete veya kaynaklara dn? diye nitelendirilen bu metotta Kuran ve snnet zerine yap?lm?? olan akla ve ilme dayal? yorumlar? reddetme vard?r. Onlar nazar?nda ayet ve hadisleri tefsir ve tevil keyflik ifade eder. Dinin emirlerini uygulama imandand?r. Bu nedenle, tembellik sonucu farz namazlar? k?lmayan veya zekat?n? vermeyen ki?i mmin olmaktan ?kar ve kafir olur. Bu inan Vehhabileri kendilerinden olmayanlara kar?? sert davranmaya itmi?tir.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Alevilik ve ?iilik

Soru:Alevilik ve ?iilik hakkinda fazla bir bilgim yok..beni aydinlatirsaniz sevinirim.
Cevap:
nce ?ilikle Alevlikin, bugn sosyolojik mnda birbirinden farkl? ?eyler oldu?unu syleyelim. ?ia kelimesi taraftar, yard?mc?lar ve tbiler anlam?na gelen Arapa bir kelimedir. Alev de Ali taraftar? manas?nad?r. ?ilik Hz. Ali taraftar? gzkerek tarih sahnesine ?km??, siys, itikd, amel bir olu?umdur. Kendi aralar?nda bir ok versiyonlar? vard?r. Gult denilen kesimi, Hz. Peygamberi tan?mamaktan tutunuz, Hz. Aliye ilahl?k izafe edecek noktalara kadar var?rlar. Suriye yneticilerinin inanlar? bu a?dan gultt?r. ?slm akidelerine tamamen z?dd?r. ?ii zmreler aras?nda en mutedil say?lanlar ise Caferilerdir. Bunlar amelde ?mam Cafer Sad?k hazretlerinin yolunu takip ederler. Bu gnk ?ran genel olarak bu izgidedir. Snni izgi ile bunlar?n ayr?ld?klar? noktalar itikadi meseleler de?ildir. Mslmanlard?r. Fark daha ok siyasi (hilafet-imamet) ve ameli boyutlardad?r.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

Soru: ?slamda burlar?n hkmn nedir?
Cevap:
Burlar vard?r. Kuran? Kerimde burc (burlar) ad?nda sure var. Kuran? Kerimdeki bur kelimelerinin tefsirlerden a?klamalar?na bak?n?z. Burlara bak?larak gelecek hakk?nda yorum yapmak caiz de?ildir, gelece?i Allahtan ba?ka kimse bilmez. Bize d?en salih amel, sab?r, dua ve tevekkldr. Ayr?ca Erzurumlu ?brahim Hakk? Efendinin Marifetname isimli kitab?nda ok daha detayl? bilgi bulabilirsiniz.
 


Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı