Anasayfa Sohbetler

PostHeaderIcon Sohbetler

PostHeaderIcon


Riba (Faiz) arapa bir kelimedir. Lgatta esas manas? ziyade ve art??t?r. ?slahta ise , f?k?h llerine gre e?it olmayan veya e?itlikleri bilinmeyen veya bedellerden birisi veya her ikisi haz?r olmayan ribevi ?eylerin zerine yap?lan akittir.

Riban?n haram olu?u , hem Kuran-? Kerim hem Ehadis-i ?erif ile sabittir. Cenab-? Hak ?yle buyuruyor ; Allah al??veri?i mbah, ribay? yasak k?lm??t?r. Peygamber (SAV) de ?yle buyuruyor. Allah riba yiyeni , yedireni , katibini ve ?ahidini lanetlemi?tir.

Binaenaleyh riban?n hrmeti (haram olu?u) hususunda hi ?phe yoktur. Onu inkar etmek kfrdr. Fakat inkar etmeden riba alan veya veren kimse, mslman olmakla beraber gnahkar ve byk bir vebalin alt?ndad?r.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Fatiha Suresi

1. Rahman ve Rahim olan Allah'?n ad?yla.
2. Hamd(in her trls), alemlerin Rabbi olan Allah'ad?r.
3. (O) Rahman'd?r (dnyada btn yarat?klara bol merhamet edendir), Rahim'dir (ahirette yaln?z m'minlere ac?y?p, ma?firet edecek oland?r).
4. Din gnnn (hesap gnnn) maliki/hkmran?d?r.
5. (Ey Rabbimiz!) Yaln?z sana (ibadet ve itaatle) kulluk eder ve ancak senden medet umar/yard?m dileriz.
6. Bizi do?ru yola (?slam'a) ilet.
7. Kendilerine (ltfundan) nimet verdi?in (iyi) kimselerin yoluna (ilet); gazaba u?ram??lar?n ve sap?tanlar?n de?il (Ya Rabbi).

 

 

PostHeaderIcon Bir Hikaye

Allah'?n emretti?i ?ekilde davran?p iyi bir kul olarak ya?ayanlar cennetle mkfatlanacak, ktler ise cehennemde yapt?klar?n?n cezas?n? grecek. Bunun tabii sonucu olarak inananlar cenneti zler, cehennemden korkar; cenneti kazanmak iin abalar ve cehenneme d?meme?e al???r.

Bir de iyilik ve ibadetleri, cehennemden korktu?undan, ya sonunda cenneti kazanmay? umdu?undan yapmak meselesi var. Bu bir d?nce tarz?d?r. Olgun ki?iler ve byk mutasavv?flar ise bu konuda daha ba?ka d?nrler. Mesel byk lim Molla Cm'ye gre, kemle ermek iin drt ?eyi gnlden ve zihinden silip ?karmak ?artt?r:

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

A?a??da bir hat?ras?n? anlataca??m?z Nizaml-mlk, Byk Seluklu ?mparatorlu?unun nl vezirlerinden ve mslman ?ark'?n yeti?tirdi?i en byk devlet adamlar?ndand?r.

1018-1092 y?llar? aras?nda ya?ayan bu de?erli insan, Horasan'?n eski kltr merkezlerinden Ts ?ehrine ba?l?, Nukan adl? bir kasabada dnyaya geldi. As?l ad? ''Hasan" olup, babas? kasaban?n dihkan?, yni idarecisi idi. Varl?kl? ve itibarl? bir aileye mensup oldu?undan; iyi bir tahsil yapma imkn? buldu. O'nun tahsili bizim iin hayli dikkat ekici ve mnidrd?r: 11-12 ya?lar?nda Kur'an-? Kerm'i ezberleyip h?fz?n? tamamlad?. K?sa zamanda f?k?h ilminde temayz etti. Edebiyat ve hitabette ileri bir seviyeye ula?t?. Karde?i Ebu'l-Kas?m Abdullah da, o zamanlar?n nl fakhlerinden olmu?tu.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Osmanl? Nas?l Geli?ti

Geenlerde, Trih-i Gl?en-i Marif adl? iki ciltlik eski harfli tarih kitab?n? okuyordum. I. Cildinin 417. sayfas?nda Sultan Osman'?n, o?lu Orhan'a vasiyetleri kaydedilmi?. Bu vasiyetlerin, Diyanet Gazetesi okuyucular?yla ilgili oldu?unu d?nerek Tarih k?esinde takdimini faydal? grdm.

nce eser hakk?nda k?sa bir bilgi vereyim:

Gl?en-i Marif, bir umumi tarih kitab?d?r. nce Hazret-i Adem'den ba?layarak peygamberleri k?saca anlat?r (Cmlesine halisane salt ve selmlar?m?z? arzederiz). Sonra Hazret-i Muhammed SAS'? geni?e anlatarak Emeviler, Abbasiler ve sair ?slm devletlerine geer. I. Cilt 407. sayfadan itibaren de Osmanl? devletini anlatmaya ba?lar; 2. Ciltte Sultan Abdlhmid I devri sonuna kadar getirir. Eseri Feraizcizade diye tan?nan Seyyid Mehmed Sad Efendi kaleme alm?? ve muhtelif kaynak kitaplardaki malmat?n lzumsuz teferruat?n? szerek, mukayeseli al??malar yaparak 10 y?lda ikmal ve itmam eylemi?tir. 1249 hicr/1834 mild tarihinde bitirdi?ini kendisi belirtiyor, ikinci cildin sonunda, Dersiam Feriz Mehmed Efendi'nin o?lu oldu?unu, Bursa'da do?du?unu, hi ocu?u bulunmad???n?, Emir Sultan Cami-i ?erifinde hatiplik vazifesi yapt???n? beyan ederek, tahsil ve terbiyesini hangi hocalardan ikmal etti?ini a?kl?yor. (Bk. s; 1685 vd.) Bursal? Tahir, Osmanl? Mellifleri adl? eserinde Mellif Mehmed Said Efendi'nin 1251 hicr/1835 mild tarihinde vefat eyledi?ini ve Emir Sultan Camii hazinesine defnolundu?unu kaydeder. Allah rahmet eylesin...

Devamını oku...

 
Daha Fazla İçerik...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Son >>
Sayfa 3 - 4
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı