Vakıf Senedi

Vakfın adı Edirne Mimar Sinan Vakfıdır.Vakfın merkezi Edirne’dir. Vakıf, gayesinin tahakkuku için mütevelli heyeti kararı ile lüzumu kadar şube açabilir. Tesisler kurabilir. Şubelerin gayesi, vakfın gayesidir. İdare tarzı, mütevelli heyetince tayin ve tespit edilir. Şube hiç açmayabilir de. İhtiyaridir.
HaberlerDuyurular
Vakfın adı Edirne Mimar Sinan Vakfıdır.Vakfın merkezi Edirne’dir. Vakıf, gayesinin tahakkuku için mütevelli heyeti kararı ile lüzumu kadar şube açabilir. Tesisler kurabilir. Şubelerin gayesi, vakfın gayesidir. İdare tarzı, mütevelli heyetince tayin ve tespit edilir. Şube hiç açmayabilir de. İhtiyaridir.

MADDE : 1- VAKFIN ADI: Edirne Mimar Sinan Vakfı
MADDE : 2- VAKFIN MERKEZİ: Edirne’dir. Vakıf, gayesinin tahakkuku için mütevelli heyeti kararı ile lüzumu kadar şube açabilir. Tesisler kurabilir. Şubelerin gayesi, vakfın gayesidir. İdare tarzı, mütevelli heyetince tayin ve tespit edilir. Şube hiç açmayabilir de. İhtiyaridir.

ADRESİ : Sabuni Mah. Tekke Bayırı Sk. Defterdar Camii yanı, No: 12, Edirne
MADDE : 3- VAKFIN ŞAHSİYETİ: Vakıf 903 sayılı kanunda bahis konusu edilen Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünün teftiş ve denetimi altında muhtar ve tüzel kişiliği olan bir kurumdur.
VAKFIN GAYESİ:
MADDE : 4- Vakfın gayesi, memleket ilmine, irfan ve kültürüne hizmettir. Bu maksadın tahakkuku için:
A-) Yürürlükteki kanunlara uygun olarak dini ve milli olan bütün fikri, ilmi, içtimai, iktisadi, ahlaki hizmetleri re’sen veya aharla yürütür.
B-) Gayeye uygun olarak;
a-) Yurt, okul, kurs, konferans salonu, kütüphane, ibadethane, dershane, tedavi kurumları, huzur, dinlenme ve aşevleri ile, sosyal hizmet mesken ve siteleri için binalar inşa eder. Kiralar, satın alır, korur, yürütür ve yaşatır.
b-) Her derecedeki, dini ve milli eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarındaki öğrencilerin, öğrenimlerine yardımcı olmak maksadıyla, ihtiyaçlarını karşılar, karşılıklı veya karşılıksız yurt içi ve yurt dışı tahsil, ihtisas ve doktora, bur ve krediler verir.
c-) Mevzuat dahilinde özel ilk ve orta dereceli, kız ve erkek okulları olgunlaştırma, maharet kazandırma kursları, bütün öğretim kurumları için yetiştirme ve hazırlama yurt ve kurslar açar. Organize eder, yürütür.
d-) Bilgi ve görgüsünden fayda umulan veya vakfın gayesi ve şartlarına göre çalıştırılması, faydalanılması düşünülen kimselere çalışma imkanı verir yardımlar yapar. Yetişme, yükselme ve araştırmalarına maddi ve manevi destek olur.
e-) Her türlü yayın, dağıtım hizmetlerinde bulunur, gazete, mecmua, ilmi ve kültürel eserler neşreder, satın alır, satar, bunlarla ilgili müesseseler kurar, yaşatır.
f-) Memleket için ve dışı, ilmi fenni, sosyal kültürel alanlardaki gelişmeleri takip eder, bu safhalarda araştırmalar yaptırır, toplum hizmetine sunar. Konferans, seminer, panel, tartışma, açık oturum, tiyatro oyunları tertip eder, irşaad ekipleri organize eder, bu tür faaliyetlere iştirak eder. Karşılıklı alış verişlerde bulunur.
g-) Gençlerin bedenen ve ruhen gelişmelerini temin için, sportif faaliyetler, müsabaka ve seyahatler düzenler, bunlarla ilgili tesis ve kamplar hazırlar ve yürütür.
h-) Ölüm, doğum, evlenme, hastalık ve her türlü felakete uğrama hallerinde, muhtaçlara yardım eder.
ı-) Zekat ve fitreleri kabul ederek, ayrı bir hesapta toplar, ilgili sandıklar kurar, uygun bir tarzda harcamalarını yapar.
C-) Muhtaç yerlere, yol, su, köprü vesaire inşa eder.
D-) Aynı istikamette faaliyet gösteren kuruluşlara (dernek, vakıf, müessese vs.) her çeşit destek ve yardımda bulunabilir.
E-) Vakfın mevcutlarını nemalandırmak ve milli gelire katkıda bulunmak gayesiyle, zirai, sınai, iktisadi işletmeler kurar ve sosyal                  dayanışmayı sağlamak üzere, bu konularda, organizasyonlarda bulunur, teşvik eder ve destekler.
VAKFIN MAL VARLIĞI:
MADDE : 5- Vakfın varlığı, bu senedin sonunda isimleri yazılı kurucuları tahsis edilen 2.500.000 TL. ile ileride vakfa yapılacak ayni ve nakdi bağışlarla sair gelirlerden ibarettir. Vakıf gayelerinin veya bunlardan birinin veya birkaçının gerçeklemesi için, vakıf varlığına ilave edilmek veya sarf edilmek üzere, yurt içinden ve yurt dışından doğrudan veya vesayet yoluyla hakiki ve hükmi şahıslar veya veliler tarafından yapılan, vakfın gayesine aykırı olmayan bağışları, şartlı veya şartsız olarak kabul eder. Menkul ve gayri menkullerle her türlü, mal kıymet ve hakları iktisap eder.
VAKIF GAYELERİNİN SARF ŞEKLİ:
MADDE : 6- Vakfın gelirlerinin idare ve muhafaza masraflarıyla her çeşit zaruri ve kanuni masraflar sonra en az % 80’nini vakfın gayesi ile ilgili faaliyetler için harcar.
VAKFIN ORGANLARI:
MADDE : 7- Vakfın organları şunlardır:
a-) Kurucu heyet
b-) Mütevelli heyet
c-) Murakabe heyeti
MADDE : 8- Kurucular heyeti, vakfın kurulmasında maddi ve manevi katkıda bulunan iş bu vakıf senedinin altında imzası bulunan kişilerden teşekkül eder. Bu heyet 2/3 ekseriyet kararı ile vakfa mal bağışlayan veya vakfın gayesine hizmeti düşünülen kimseleri kurucu heyet üyeliğine kabul edebilir.
KURUCULAR HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE : 9- Kurucu heyetinin görev ve yetkileri şunlardır:
a-) Murakabe heyetini seçer.
b-) Yılda bir defa Ocak ayının ilk yarısında, mütevelli heyetince olağan olarak toplanır. Fevkalade durumlarda, bu toplantı ancak bir yıl tehir edilebilir.
c-) Genel kurul 1/3 ekseriyetin talebiyle veya gerektiğinde mütevelli heyetin daveti üzerine olağanüstü toplantı yapabilir Toplantı mütevelli heyetinin veya toplantıyı isteyen 1/3 üyenin yazılı-imzalı daveti ile yapılır.
d-) Müzakerelerde her yıllık olağan ve olağanüstü toplantılar için bir başkan ve bir başkan vekili ve iki katip seçer.
e-) Mütevelli heyetin raporlarını kabul ve müzakere eder.
f-) Vakfın bütçesini kabul ve tasdik eder.
g-) Müddeti biten mütevelli heyet üyelerini seçer.
h-) Lüzumu halinde vakıf senedinin yorumlanmasını yapar.
ı-) Kurucular heyeti mutad ve fevkalade toplantılarını üye isim sayısının yarısından bir fazlası ile yapar. Kararları toplantıya iştirak eden üyelerin yarıdan bir fazlası ile alır. Müzakere zabıtları, divan heyetince imzalanarak, saklanmak üzere mütevelli heyete teslim edilir.
i-) Mütevelli heyete tavsiyelerde bulunur.
MÜTEVELLİ HEYETİ:
MADDE : 10- Mütevelli heyeti 7 kişiden teşekkül eder. Mütevelli heyetinin teşekkül tarzı aşağıdaki gibidir. bu 7 kişinin ad ve soyadları senedin sonunda tadat edilmiştir. Mütevelli heyet arasından, ekseriyet kararı ile, iki yıllığına gizli veya açık oyla seçilir. Bu heyet ilk toplantısında kendi aralarında gizli veya açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip ve bir de veznedar olarak seçim yapar. Mütevelli heyetin bu beş kişi dışındakileri heyette üye olarak kalırlar. Mütevelli heyet en az ayda bir defa, vakfın idare merkezinde veya ekseriyetin isteği ile başka bir yerde aza tam sayısının mutlak ekseriyeti ile toplanır ve mevcudun çokluğu ile karar alır. Kararlar karar defterine geçirilir. Ayni toplantıda bulunanlarca imza edilir. Kurucu heyetin çoğunluk talebi ve 2/3 ekseriyet kararı ile mütevelli heyeti seçimleri zamanı dolmadan da yenilenebilir.

MÜTEVELLİ HEYETİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ:
MADDE : 11- Mütevelli heyetinin vazife ve selahiyetleri şunlardır:
a-) Vakıf gayesinin tahakkuku için, gerekli her türlü kararlar almak ve faaliyetlerde bulunmak.
b-) Vakıf bütçesine hazırlamak ve kurucular heyetine sunmak. Kurucular heyetinin tetkikinden çıkmış bütçe dahilinde harcamalar yapmak, ilgililerine harcama yetkisi vermek.
c-) Her takvim yılı sonunda hazırlayacağı hesap raporunu, iki yıllık normal süre sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu, kurucular heyetine tevdi etmek.
d-) Muhasebe, karar ve demirbaş defterine tutmak.
e-) Lüzumunda vakıf ihtisas komitelerini kurmak, çalışmalarını düzenlemek ve kontrol etmek.
f-) Vakfa bağlı kuruluşlar olduğu takdirde, bu kuruluşların tüzüklerini hazırlayarak, kurucular heyetine sunmak.
g-) Vakıf varlığını en iyi şekilde muhafaza ve çoğaltılması için gerekli bütün tedbirleri almak, yapılacak bağış ve tahsisleri vakfın adına almak, menkul ve gayri menkul mal satın almak, kiralamak, lüzumunda ipotek etmek, değiştirmek, vakıf için daha elverişli bir gayri menkul meydana getirmek üzere veya meydana getirmekte olan gayri menkule katmak üzere satmak.
h-) Vakıfta ücretli çalışacak personelin tayinlerini yapmak, görev yetki ve sorumluluklarını belirlemek, bu personele verilecek ücreti belirlemek, lüzum görülen hallerde, vakıfla ilişkisini kesmek.
MÜTEVELLİ HEYET AZALARININ VAZİFE VE SELAHİYETLERİ:
MADDE : 12-
a-) Mütevelli heyet başkanı, vakfı temsil eder, vakıf adına dava açar, açılan davalarda vakfı temsil, tayin eder, idare heyetinin toplantılarında başlarken başkanlık eder.
b-) Mütevelli heyet başkan yardımcısı, başkan bulunmadığı zamanlarda, başkanın vazife selahiyetini kullanır.
c-) Genel sekreter, vakfın yazışmalarını idare eder, mütevelli heyeti, toplantı günlerini hazırlar. Mütevelli heyetçe alınan kararları karar defterine işler ve diğer her türlü muameleleri düzenler.
d-) Genel Muhasip, bütçe uygulamasını ve muhasebe işlerini yürütür.
e-) Veznedar, gelir toplanması, harcamaların yapılması, kıymetli evrakın muhafazası ile meşgul olur.
MADDE : 13- Vakfa ait, imza yetkisi, mütevelli heyet başkanına aittir. Ancak başkanın da imzalayacağı mütevelli heyet kararıyla imza selahiyeti mütevelli heyetinden birine verilebilir.
MURAKABE HEYETİ :
MADDE : 14- Vakıf kurucu heyetinden, iki yıl süre ile 3 kişi, gizli veya açık oyla seçilir. Vakfın her türlü denetimini yapar. Heyet olarak raporları hazırlar. Denetimlerini 6 ayda bir yapar. Raporları kurucular heyetine sunar.
HİZMET KARŞILIKLARI :
MADDE : 15- Kurucuların, mütevelli heyetin ve murakabe heyetinin hizmetleri fahridir. Ancak bunların vakfa ait işler için yapacakları seyahat ve benzeri masraflar, vakıf tarafından ödenir. Komite ve komisyonlarda çalışanlar ile vakıf personeli ve diğer çalışanlara mütevelli heyetince tespit edilecek esaslara göre ücret verilir.
VAKIF KURUCULARI VE ŞEREF ÜYELERİ :
MADDE : 16- Vakfın kurucuları ve şeref üyeleri, vakfa her neviden yardımda bulunanlardır. Bu vasıf, kurucular kurulunun katılanların 2/3 çoğunluğu ile alacakları kararlarla kazanılır. Bunlara şeref kartı, şilti veya sandalyesi verilebilir.
VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ :
MADDE : 17- Vakfın feshine, vakfın gayelerinin tahakkukuna fiilen imkan kalmaması halinde, kurucular heyetinin 1/3’nün getirmesi üzerine yapılacak olan genel kongrede 2/3 çoğunluğu teşkil edecek azanın, ekseriyetinin kararı ile gidilebilir. Tasfiye şekli de aynı şekilde karara bağlanır. İcabında tasfiye heyeti kurulabilir. Feshin tarihinden vakfa ait bütün menkul ve gayri menkuller, bütün haklar ve alacaklar, hangi hukuki veya hükmi şahsa veya şahıslara kısmen, veya külliyen veya bütün hukuki neticeleriyle devredileceği de, kurucular heyetince kararlaştırılır.
VAKFIN KURUCULARININ HALEFLERİ :
MADDE : 18- Vakfın tescil ve teşkilini takip eden 6 ay sarfında her kurucu heyet üyesi, vefatı halinde kaim olmak üzere 3 namzedin ismini kapalı bir zarfa koyarak, mütevelli heyetinin başkanına verir. Kurucular heyeti, lüzum gördüğünde, namzetleri değiştirme hakkına sahiptir. Kurucular heyeti üyesinin ölümünü takip eden ilk toplantısında bu namzetlerden birini toplantıya iştirak edenlerin 2/3 ekseriyeti ile kurucular heyeti üyeliğini seçer. Bu nispet temin edilmediği takdirde kurucular heyeti dışarıdan salt çoğunlukla tespit edeceği ayrı 3 namzetten birini, yine 2/3 ekseriyet kararı ile kurucular heyeti üyeliğini seçer. Bu nispet bu seferde de tespit edilemezse, ayrılan üyenin yeri boş kalır.

VAKFIN KURUCULARI :
MADDE : 19- Vakfın kurucularının adı, soyadı ve adresleri şöyledir.

1- Ahmet ERDOĞAN Zabıta Memuru: Sarıcapaşa Mah. Mahmut Cami Sk. No:2
2- Abdullah TEKİN Müteahhit: Kevseç Balaban Mah. İzzetbey Sk. 3/12
3- Bayram SAROĞLU Tüccar: Medrese Alibey Mah. Cami Sk. Kitapçı Apt. 5
4-  Ferhat YAZ Öğretmen: Sarıcapaşa Mah. Keresteciler Bayırı No:21
5- Hasan GÜMÜŞ Öğretmen: Babatimurtaş mah. Salı Tekke Yeniyol Sk. 2
6- İsmail BALIKÇI Çiftçi: Sarıcapaşa Mah. Soğukçeşme Sk. Mollalar Apt. 4
7- Kadir İRİŞ Tüccar: Nişancıpaşa Mah. Zincirlikuyu Sk. No:26/2
8- Mustafa HATİPLER Muhasebeci: Saraçlar Cad. Özel İdare İşhanı No:309
9- Niyazi DAĞ Öğretmen: Güzelcebaba cad. Kömürcü Yokuşu No:4
10- Yusuf ŞENOL Öğretmen: Karanfiloğlu Cad. Hamamorta Sk. No:17
11- Mustafa EKER Öğretmen: Babatimurtaş Mah. Salı Tekke sk. No:41/1
12- Zeynel DEĞİRMENDERELİ Serbest: Kevseç Balaban Mah. İzzetbey Sk. No:4/7

GEÇİCİ MADDELER :
MADDE : 1- Vakfın teşekkül ve tescil formalitelerini müteakip ilk 2 yıllık devre içerisinde faaliyette bulunmak üzere, aşağıda adı soyadları yazılı heyet, vakfın müteşebbis mütevelli heyetidir.

1- Başkan Hasan GÜMÜŞ
2- Başkan Yardımcısı Bayram SAROĞLU
3- Genel Sekreter Mustafa EKER
4- Genel Muhasip Ahmet ERDOĞAN
5- Veznedar İsmail BALIKÇI
6- Üye Abdullah TEKİN
7- Üye Yusuf ŞENOL

MADDE : 2- Müteşebbis mütevelli heyet vakfın kuruluşunu takip eden ilk iki yıl zarfında, vakıf senedinde, esas mütevelli heyete tanınan yetkilerle hareket eder. Bu müddet içinde, vakfın kurucular heyetini toplantıya çağırır. Kurucular heyeti, bu vakıf senedindeki esaslara göre seçimleri yapar.

Edirne Mimar Sinan Vakfı

Takip Edin...

Haber & Duyuru

Sohbetler

Soru & Cevap

Sohbet Takvimi